suomen kielen opiskelijat

On tärkeää, että maahanmuuttaja sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan. Siksi maahanmuuttajaa autetaan sopeutumaan monella eri tavalla.

Kaikki suomalaiset asuvat jossakin kunnassa eli he ovat jonkin kunnan asukkaita. Myös kaupungit ovat kuntia. Vakinaisesti Suomessa asuva maahanmuuttaja on kunnan asukas. Maahanmuuttaja voi käyttää sen kunnan palveluita, jossa hän asuu.

Monissa kunnissa on sellaisia työntekijöitä, jotka auttavat vain maahanmuuttajia. Heiltä voi kysyä neuvoja ja apua. Useissa kaupungeissa on kansainvälinen kohtauspaikka, jossa voi harrastaa, jutella ja tutustua uusiin ihmisiin, sekä maahanmuuttajiin että suomalaisiin.

Tulkkausapu

Jos suomen kielen taito ei riitä vielä omien asioiden hoitamiseen, maahanmuuttaja voi pyytää tulkkausapua. Jos maahanmuuttaja tarvitsee tulkin, siitä täytyy kertoa etukäteen viranomaiselle. Viranomainen hankkii tulkin.

On tärkeää, että asiakas on paikalla sovittuna aikana. Tulkille maksetaan palkkaa, vaikka asiakas ei tulisikaan paikalle. Tulkilla on myös kiire, sillä hänellä voi olla paljon asiakkaita. Siksi asiakkaan täytyy olla paikalla juuri siihen kellon aikaan, kun on sovittu.

Tulkin apua voi saada myös silloin, kun hoitaa asioita työvoimatoimistossa. Tulkin tehtävä on pelkästään tulkata eli välittää puhe toiselle kielelle. Tulkki ei anna neuvoja eikä kerro omaa mielipidettään.

Tulkilla on vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa, että tulkki ei saa kertoa kenellekään, mitä asioita hän työssään kuulee.

Kielen opiskelu

Suomessa on kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi. Työelämässä suomen kielen taito on välttämätön. Maahanmuuttajan on hyvä osata suomea muutenkin. Silloin voi hoitaa itse omat asiansa arkipäivän tilanteissa.

Aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomea ◦aikuiskoulutuskeskuksissa ◦aikuislukioissa ◦kansalais- ja työväenopistoissa ◦yliopistojen ja korkeakoulujen kielikeskuksissa.

Työvoimatoimistosta saa lisätietoa kielikursseista. Tietoa löytyy myös eri oppilaitosten Internet-sivuilta ja Opetushallituksen Internet-sivuilta www.oph.fi

Äänestysoikeus

Äänestysoikeus vaaleissa riippuu kunnallisvaaleissa siitä, asuuko vakinaisesti Suomessa, ja valtiollisissa vaaleissa siitä, onko Suomen kansalainen. Jos maahanmuuttaja asuu vakinaisesti Suomessa eli hänellä on oma kotikunta, ja hän on täyttänyt 18 vuotta, hän saa äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä. Valtiollisissa vaaleissa saa äänestää henkilö, joka on Suomen kansalainen ja joka on täyttänyt 18 vuotta.

Lisätietoja Internet-osoitteesta: www.finlex.fi

Teksti tarkistettu 29.1.2014.