Eläkkeet

Vanhuksen ja hoitajan kädet.

Vanhusten toimeentulo Suomessa turvataan kansaneläkkeellä ja työeläkkeillä. Joillakin ulkomaalaisilla on oikeus eläkkeeseen Suomessa, mutta kaikilla ei ole. Eläkeoikeus riippuu siitä, miten kauan on asunut Suomessa ja miten kauan on tehnyt täällä työtä.

Kelan toimistosta voi kysyä, voiko perheen vanhus tai vammainen henkilö saada eläkettä ja kuinka suuri eläke olisi.

Jos eläkettä ei voi saada, vanhus voi hakea toimeentulotukea oman kotikunnan sosiaalitoimistosta.

Kaikista eläkkeistä maksetaan veroa. Jos saa vain kansaneläkettä, ei kuitenkaan joudu maksamaan veroa, koska tulot jäävät niin pieniksi.

Yleinen eläkeikä Suomessa on 65 vuotta. Myös ennen tätä voi jäädä varhaiseläkkeelle. Silloin eläkkeen määrä voi olla pienempi. Tärkeimmät eläkemuodot ovat kansaneläke ja työeläke. Kela maksaa kansaneläkkeen. Työeläkelaitokset maksavat työssäoloon perustuvan eläkkeen.

Joskus voidaan maksaa myös perhe-eläkettä ja työttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan alle 65-vuotiaalle henkilölle silloin, jos hän ei pysty tekemään työtä sairauden tai vamman takia. Työkyvyttömyyseläkettä aletaan maksaa noin vuoden kuluttua siitä, kun työkyvyttömyys on alkanut. Siihen asti maksetaan sairauspäivärahaa.

Eläkeläinen voi saada myös asumistukea. Asumistuen suuruus lasketaan kaikkien tulojen suuruuden ja asumiskustannusten perusteella. Sairaalle tai vammaiselle eläkeläiselle voidaan maksaa myös hoitotukea. Sen tarkoitus on tukea sairaan ja vammaisen eläkeläisen kotona asumista ja kotona tapahtuvaa hoitoa. Asumistuesta ja hoitotuesta ei tarvitse maksaa veroa.

Kansaneläke

Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaiset saavat kansaneläkettä, jos he ovat asuneet Suomessa tietyn vähimmäisajan. Vähimmäisajan pituus vaihtelee. Pisin vaadittu aika on viisi vuotta.

Kansaneläkkeen määrä riippuu siitä, miten kauan on asunut Suomessa ja saako muita eläkkeitä. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa myös se, missä kunnassa asuu ja asuuko yksin vai perheen kanssa.

Työeläke

Jos henkilö tekee työtä ja jää sitten eläkkeelle, hän saa työeläkettä. Työeläkkeen määrä riippuu siitä, miten monta vuotta on tehnyt työtä ja miten suuri palkka työssä on ollut. Työeläkettä kertyy tietty määrä jokaista työvuotta kohti.

Työnantaja huolehtii työeläkemaksuista. Osan maksuista maksaa työnantaja, osan maksaa työntekijä. Työntekijän työeläkemaksut otetaan suoraan palkasta pois niin kuin verotkin.

Maahanmuuttajan erityistuki

Vuoden 2003 lokakuussa tulee voimaan maahanmuuttajien erityistuki Suomeen muuttaneille vanhuksille ja työkyvyttömille henkilöille.

Maahanmuuttajien erityistuki on tarkoitettu sellaisille Suomessa asuville maahanmuuttajille, jotka muutoin joutuisivat elämään kunnallisen toimeentulotuen varassa hyvin pitkän ajan.

Erityistuki koskee esimerkiksi inkerinsuomalaisia paluumuuttajia. Viranomaiset harkitsevat, tarvitseeko hakija erityistukea. Tukea voi saada, jos on vähintään 65-vuotias tai työkyvytön. Tuen saajan on pitänyt asua Suomessa ainakin viisi vuotta ennen erityistuen alkamista.

Erityistuki on yhtä suuri tai pienempi kuin täysi kansaneläke. Erityistuesta ei makseta veroa. Hakijan puolison tulot vaikuttavat siihen, miten suuri tuki on. Myös hakijan ja hänen puolisonsa omaisuus vaikuttavat tuen suuruuteen. Kansaneläkelaitos eli Kela huolehtii erityistuen maksamisesta.

Lisätietoja Internet-osoitteesta: www.kela.fi