Oikeus saada tietoja ja velvollisuus antaa tietoja

Asiakkaalla on oikeus saada tietoja itseään koskevista asioista. Asiakas on myös itse velvollinen antamaan tarvittavat tiedot.

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan ja mihin niitä käytetään. Asiakkaalle on myös kerrottava, mihin häntä koskevat tiedot talletetaan.

Sosiaalihuollon viranomainen saa tietoonsa salassa pidettävät tiedot, jos hän niitä välttämättä tarvitsee. Asiakkaalle on annettava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin. Hänelle on myös annettava mahdollisuus antaa tiedoista lisäselvitys.

Salassapito ja vaitiolovelvollisuus

Sosiaalihuollon asiakkaita koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asiakkaan suostumuksella. Sosiaalihuollon palveluksessa olevalla tai sosiaalihuollon luottamustehtäviä hoitavalla on vaitiolovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelujen järjestäjät, työntekijät tai luottamushenkilöt eivät yleensä saa antaa asiasta tietoja ulkopuolisille. Jos tieto on välttämätöntä asiakkaan edun vuoksi, se voidaan antaa myös ilman asiakkaan suostumusta. Tiedon saajalla on vaitiolovelvollisuus.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.