Euroopan unionin toimielimet

Ministerineuvosto, Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, ja Eurooppa-neuvosto ovat tärkeimmät Euroopan unionin toimielimet.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden päämiehet. Se on jäsenmaiden johtajien huippukokous. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Eurooppa-neuvostossa käsitellään unionia koskevat tärkeimmät poliittiset asiat. Valtionpäämiehet antavat suuntaa EU:n toiminnalle ja tekevät merkittäviä aloitteita. Eurooppa-neuvosto käsittelee myös ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä, jotka liittyvät yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Lissabonin sopimuksen takia Eurooppa-neuvostolle valittiin ensimmäinen pysyvä puheenjohtaja joulukuussa 2009. Puheenjohtajaksi valittiin belgialainen Herman Van Rompuy. Puheenjohtajaa sanotaan myös EU:n presidentiksi.

Ministerineuvosto eli Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin tärkein päätöksentekoelin on ministerineuvosto. Siitä käytetään myös nimeä Euroopan unionin neuvosto. Se koostuu 28 jäsenvaltion ministereistä.

Asioista riippuen mukana ovat ministerit siltä alalta, jota kulloinkin käsitellään. Esimerkiksi kun käsitellään ulkopolitiikkaa, läsnä ovat ulkoministerit, tai kun käsitellään maataloutta, läsnä ovat maatalousministerit. Neuvosto edustaa jäsenvaltioita. Se antaa asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä.

Neuvostolla on lainsäädäntövalta, jonka se jakaa Euroopan parlamentin kanssa. Neuvosto päättää yhdessä Euroopan parlamentin kanssa budjetista eli talousarviosta. Neuvosto vahvistaa komission kansainväliset sopimukset, joita se on neuvotellut etukäteen. Jokainen jäsenvaltio toimii vuorollaan kuusi kuukautta neuvoston puheenjohtajana.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti kokoontuu kahdessa paikassa, Belgian Brysselissä ja Ranskan Strasbourgissa.

Euroopan parlamentti edustaa kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Jokaisen jäsenmaan kansalaiset valitsevat vaaleissa omat edustajansa parlamenttiin. Parlamentin paikat on jaettu jäsenmaiden kesken suhteessa niiden väkilukuun. Tämä tarkoittaa, että suuret valtiot saavat parlamenttiin enemmän edustajia kuin pienet valtiot.

Edustajat EU-parlamenttiin valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Parlamentissa on 754 jäsentä. Suomella on parlamentissa 13 edustajaa  vaalikaudella 2009–2014.

Parlamentti laatii yhdessä ministerineuvoston kanssa EU:n lait. Parlamentti hyväksyy unionin talousarvion. Varat talousarvion toteuttamiseen tulevat pääosin jäsenmaiden maksamista jäsenmaksuista. EU:n suuret jäsenmaat maksavat korkeampia jäsenmaksuja kuin pienet jäsenmaat.

Parlamentti hyväksyy komission puheenjohtajan nimityksen, ja sillä on oikeus erottaa komissio.

Parlamentti valvoo unionin toimintaa, ja sen jäsenet voivat esittää kysymyksiä komissiolle ja ministerineuvostolle.

Euroopan komissio

Euroopan komission jäseniä kutsutaan komissaareiksi. Komission jäsenet valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Euroopan komissiolla on laajat toimivaltuudet. Sen on ajettava koko yhteisön etua, eikä se saa vastaanottaa käskyjä jäsenvaltioilta.

Komissio tekee lakiesityksiä. Se myös panee täytäntöön ministerineuvoston tekemät päätökset. Komissio myös laatii ehdotuksen EU:n budjetiksi.

Komissio on vastuussa työstään Euroopan parlamentille. Jos parlamentti antaa komissiolle epäluottamuslauseen, on komission kaikkien jäsenten erottava.

Tuomioistuin

EU:n tuomioistuin varmistaa, että Euroopan unionin lait ja myös jäsenvaltioiden lait ovat unionin perustamissopimuksen mukaisia.

Tuomioistuin ratkaisee, ovatko jäsenvaltioiden lait EU:n asetusten ja direktiivien mukaisia.

Euroopan oikeusasiamies

Oikeusasiamies nimitetään viideksi vuodeksi eli parlamentin vaalikauden ajaksi. Unionin jäsenmaiden kansalaiset voivat tehdä kanteluja oikeusasiamiehelle, jos he kokevat, että heitä ei ole kohdeltu oikeudenmukaisesti. Oikeusasiamies tutkii valitukset ja voi vaatia epäkohdan korjaamista. Oikeusasiamies hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomana ja puolueettomana.